Kullanım Koşulları

Profili Gösterge Tablosuna kaydettiğinizde, tüm Hüküm ve Koşulları otomatik olarak kabul etmiş olursunuz.

snspy.org'a (bundan böyle "Web Sitesi" olarak anılacaktır) hoş geldiniz.

Bu Kullanıcı Sözleşmesi (bundan böyle "UA" olarak anılacaktır), Web Sitesinin ve Web Sitesi Yazılımının (bundan böyle "Yazılım" olarak anılacaktır) kullanım şart ve koşullarını açıklamaktadır. Bu UA, SnSpy'ın Web Sitesine erişim izni verdiği koşulları ortaya koymaktadır.

Bu web sitesini kullanarak, daha sonra yapılacak değişikliklerle birlikte bu UA'yı tamamen kabul ettiğinizi onaylamış olursunuz.


1. Genel Koşullar

1.1. www.snspy.org içerik ve hizmetlerinin kullanımı yürürlükteki mevzuata tabidir.

1.2. Hizmetin işlevselliğinin kullanımına, yalnızca idare tarafından belirlenen prosedüre uygun olarak kullanıcının web sitesine kaydedilmesi ve yetkilendirilmesinden sonra izin verilir.

1.3. Kullanıcı tarafından seçilen kullanıcı adı ve şifre, web sitesine erişim için gerekli ve yeterli bilgilerdir. Kullanıcı, kullanıcı adı ve şifresini üçüncü şahıslara devretme hakkına sahip değildir ve kimlik bilgilerinin saklanma şeklini seçerek bunların güvenliğinden tamamen sorumludur.

1.4. Bu anlaşma halka açık bir tekliftir. Web sitesindeki materyallere erişim (https://tr.snspy.org) kullanici bu sözleşmeyi̇ kabul etmi̇ş sayilir.

1.5. Bu kullanım koşulları, kullanıcı ile web sitesi yönetimi arasında yasal olarak bağlayıcı bir anlaşmadır. Belgenin konusu, yönetimin kullanıcıya web sitesine ve özelliklerine erişim sağlamasıdır.

1.6. Kullanıcı, web sitesine kaydolmadan önce bu düzenlemelere tam olarak aşina olmakla yükümlüdür. Kullanıcının web sitesine kaydolması, bu kuralların kullanıcı tarafından tam ve koşulsuz olarak kabul edildiği anlamına gelir.

1.7. SnSpy yönetimi herhangi bir zamanda bu sözleşmenin şartlarını tek taraflı olarak değiştirebilir. Kullanıcı sözleşmesini değiştirme hakkımız, kullanıcı sözleşmesindeki şartları değiştirme, ekleme veya çıkarma hakkını da içerir. Web sitesinde yayınlanan politikalar zaman zaman değiştirilebilir. Bu değişiklikler, sözleşmenin yeni versiyonunun web sitesinde yayınlanmasından itibaren 3 (üç) gün sonra yürürlüğe girer. Kullanıcı değişiklikleri kabul etmiyorsa, web sitesine erişmeyi reddetmeli, web sitesinde sağlanan materyalleri ve hizmetleri kullanmayı bırakmalıdır.


2. Kullanıcı Sorumlulukları

2.1. Kullanıcı, web sitesine erişim sağlamak için gerekli adımları atmaktan sorumludur. Yönetim, web sitesine erişim sağlamak için İnternet servis sağlayıcısının ve/veya diğer ağ sağlayıcılarının düzenli hizmetlerini sağlamaz.

2.2. Web sitesinde sunulan materyallerin hak sahiplerinin izni olmadan kullanılması yasaktır. Çeşitli web sitesi materyallerinin meşru kullanımı için hak sahipleri ile lisans anlaşmaları yapılması gerekmektedir.

2.3. Telif hakkıyla korunan çalışmalar da dahil olmak üzere web sitesinin materyallerine atıfta bulunurken web sitesine aktif bir bağlantı verilmesi zorunludur.

2.4. Web sitesindeki yorumlar ve diğer kullanıcı kayıtları, mevzuatın gerekliliklerine ve genel kabul görmüş ahlak ve etik standartlarına aykırı olmamalıdır.

2.5. Kullanıcı, fikri mülkiyet, telif hakkı ve/veya ilgili haklar da dahil olmak üzere uluslararası hukuk standartlarını ihlal eden eylemlerde bulunmamayı ve SnSpy web sitesinin ve hizmetlerinin normal işleyişini bozan veya bozabilecek herhangi bir eylemde bulunmamayı kabul eder.

2.6. Kullanıcı, web sitesi Yönetiminin, web sitesinde bağlantıları bulunabilecek harici web sitelerinin kendisi tarafından ziyaret edilmesinden ve kullanılmasından sorumlu olmadığının farkındadır.

2.7. Kullanıcı, web sitesindeki herhangi bir içerik, telif hakkı kaydı ve bu kayıtla ilgili bilgiler, harici sitelerde veya kaynaklarda bulunan veya bunlar aracılığıyla alınan mallar veya hizmetler veya kullanıcının web sitesinde yayınlanan bilgileri kullanarak veya harici kaynaklara bağlantılar yoluyla dahil olduğu diğer kişilerle ilgili olarak meydana gelebilecek olası herhangi bir kayıp veya hasarla ilgili olarak web sitesi yönetiminin sorumlu olmadığını ve kullanıcıya karşı doğrudan veya dolaylı hiçbir yükümlülüğü olmadığını kabul eder.

2.8. Kullanıcı, web sitesinin veya herhangi bir bölümünün tüm materyal ve hizmetlerine reklam eşlik edebileceğini kabul eder. Kullanıcı, web sitesi yönetiminin bu tür reklamlarla sunulan ürün ve hizmetlerden sorumlu olmadığını ve hiçbir yükümlülüğü bulunmadığını kabul eder.


3. İdare, kullanıcının bu nedenle uğrayabileceği zararlardan sorumlu olmayacaktır:

3.1. Web sitesine, hizmetlerine ve yazılımlarına erişimi ve bunların kullanımını etkileyen bilgisayar virüsleri ve diğer kötü amaçlı programların eylemleri.

3.2. Bu kullanıcı sözleşmesinde belirtilen tavsiyelere veya gereksinimlere uymayan ekipman kullanımı veya kullanıcı ekipmanı ile web sitesi arasında arıza veya herhangi bir uyumsuzluk.

3.3. Web sitesinin, hizmetlerinin ve yazılımının çalışmasına müdahale, hatalar, gecikmeler, başarısızlıklar, kesintiler.

3.4. İdareye, idareye ve kullanıcıya iletişim hizmetleri sağlayan telekomünikasyon hizmetleri sağlayıcılarına ait ekipmanların normal işleyişinin arızalanması veya kesintiye uğraması ve idare ile işbirliği yapan diğer kişilerin donanım-yazılım komplekslerindeki kazalar veya arızalar sonucunda veya üçüncü tarafların web sitesinin işleyişini tamamen veya kısmen kesintiye uğratmaya veya sonlandırmaya yönelik eylemleri.

3.5. Web sitesinin normal işleyişinin beklenmedik şekilde bozulması.

3.6. Yönetimin web sitesinde bulunan hizmetlerde, özelliklerde, yazılımda yapabileceği herhangi bir değişiklik veya hizmetlerin, yazılımın (veya herhangi bir bireysel özelliğin veya mülkün) sağlanmasını sonlandırarak (kalıcı veya geçici olarak).

3.7. SnSpy web sitesi ve yazılımı kullanılarak yerleştirilen ve iletilen herhangi bir bilgi veya diğer iletişim verilerinin silinmesi, başarısız olması veya saklanamaması.

3.8. Kullanıcının kullanıcı adı ve şifresini güvence altına alamadığı ve koruyamadığı.

3.9. Web sitesi yönetimi, kullanıcılara snspy.org web sitesini ve hizmetlerini, kullanıma uygunluk güvencesi de dahil olmak üzere herhangi bir açık veya zımni garanti veya koşul olmaksızın "OLDUĞU GİBİ" kullanma fırsatı sunar. Yazılımın kalitesi, güvenliği ve çalışmasıyla ilgili her türlü risk kullanıcıya aittir. Yazılımın kullanımıyla ilgili tüm sorumluluklar kullanıcıya aittir. İdare, yazılımın kullanıcıya zarar verebilecek şekilde yanlış kullanımından sorumlu değildir.

3.10. Anlaşmanın uygulanmasını engelleyen, kontrol dışı veya objektif olarak engelleyen durumların ortaya çıkması halinde, taraflar karşılıklı olarak herhangi bir talepte bulunmayacak ve her bir taraf bu tür durumların sonuçlarına ilişkin riski kendi üstlenecektir.

3.11. İdare ile kullanıcı arasındaki ilişkiler, Kullanım Koşullarında açıkça belirtilenler dışında herhangi bir koşula, garantiye veya diğer hükümlere (tatmin edici kalite veya tanıma uygunluk ile ilgili zımni koşullar dahil) tabi değildir.

3.12. Kullanıcının uğradığı zararın niteliğine ve nedenine bakılmaksızın, bu sözleşmenin herhangi bir hükmü uyarınca idarenin sorumluluğunun azami tutarı ve kullanıcıya ödenmesi gereken tazminat tutarı, alınan tazminat uğranılan zararı karşılamasa dahi, kullanıcının 1 (bir) ay boyunca web sitesinde mevcut olan hizmet veya yazılım için ödediği gerçek tutarı aşamaz.


4. Web Sitesi, Yazılım Çalışmalarının Kesintiye Uğraması

4.1. İdare, web sitesinin geçici olarak askıya alınmasıyla önleyici çalışmalar yürütme hakkına sahiptir.

4.2. İşbu belgenin 3.1.-3.8, 3.10. paragraflarında belirtilen durumların ortaya çıkması halinde, web sitesinin önceden haber verilmeksizin askıya alınması mümkündür.


5. Fikri Mülkiyet Hakları

5.1. Kullanıcı, web sitesinin görsel-işitsel eserler, bilgisayar programları, ticari markalar ve diğer fikri mülkiyet, mülkiyet ve mülkiyet dışı haklar içerdiğini ve bunların idareye (ve/veya karşı taraflarına) ait olduğunu ve hak sahiplerinin önceden izni olmadan kullanılamayacağını (bu haklar tescil edilmiş olsun veya olmasın ve bu hakların ortaya çıkabileceği yargı yetkisine bakılmaksızın) kabul eder.

5.2. Kullanıcı, idare ile kullanıcı arasındaki münferit sözleşmelerin şartlarının aksini öngördüğü durumlar haricinde, web sitesinin içeriğini ve yazılımını tamamen veya kısmen çoğaltmamayı, kopyalamamayı, değiştirmemeyi, programı oluşturan kodlara ayırmamayı, kaynak koda dönüştürmemeyi veya başka bir şekilde yazılımın kaynak kodunu veya herhangi bir parçasını elde etmeye çalışmamayı, satmamayı, kamuya bilgi sunmamayı veya dağıtmamayı taahhüt eder.

5.3. Kullanıcı, telif hakkıyla korunan eserler de dahil olmak üzere web sitesinin materyallerine atıfta bulunurken web sitesine aktif bir bağlantının zorunlu olduğunu kabul eder.

5.4. İdare (ve/veya yüklenicileri) web sitesindeki tüm ve/veya herhangi bir sayfanın içeriğiyle ilgili patentlere, patent başvurularına, ticari markalara, telif haklarına veya diğer fikri mülkiyet haklarına sahip olabilir. Kullanıcıya web sitesinde belirtilen sayfalara erişim izni verilmesi, fikri mülkiyetin kullanımı için herhangi bir lisans verildiği anlamına gelmez.

5.5. Kullanıcı, yalnızca bu sözleşme kapsamında veya ayrı bir sözleşmeye göre idare tarafından kendisine açıkça verilen haklara sahiptir. Fikri mülkiyet hakkı idare tarafından saklı tutulur.

5.6. İdare ile yazılı olarak aksi kararlaştırılmadıkça, bu sözleşmenin hiçbir hükmü kullanıcıya web sitesinde yer alan marka adlarını, ticari markaları, hizmet markalarını, logoları, alan adlarını, markaları veya diğer ayırt edici marka özelliklerini kullanma hakkı vermez.

5.7. Kullanıcı, web sitesine yapıştırılmış veya web sitesinde yer alan herhangi bir mülkiyet hakkı bildirimini (telif hakkı ve ticari marka bildirimleri dahil) kaldırmamayı, gizlememeyi veya değiştirmemeyi kabul eder.


6. Diğer Koşullar

6.1. Sözleşmedeki hiçbir hüküm, kullanıcı ile web sitesi yönetimi arasında, sözleşmede açıkça belirtilmeyen herhangi bir acentelik, işbirliği faaliyetlerine ilişkin ortaklık ilişkisi, istihdam ilişkisi veya başka bir ilişki kurulduğu şeklinde yorumlanamaz.

6.2. Mahkemenin sözleşmenin herhangi bir hükmünü geçersiz veya uygulanamaz olarak kabul etmesi, sözleşmenin diğer hükümlerini geçersiz kılmaz.

6.3. Kullanıcının veya başka bir üçüncü tarafın bu kullanıcı sözleşmesinin hükümlerini ihlal etmesi durumunda idarenin hareketsiz kalması, idareyi daha sonra geçerli kayıtlara göre çıkarlarını savunmak için uygun eylemde bulunma hakkından mahrum bırakmayacaktır. Kullanıcı, bu sözleşmenin tüm maddelerini bildiğini ve koşulsuz olarak kabul ettiğini teyit eder.